Telefoonnummer:
072-5612598 KvK nummer 66697034
Telefoonnummer: 072-5612598 KvK nummer 66697034

Veelgestelde vragen

 • Algemeen
  • Mijn specialist verzoekt om een nieuwe verwijzing omdat ik langer dan 1 jaar geleden geweest ben. Kan ik die krijgen?

   Zolang een medisch specialist een patiënt met vaste regelmaat laat terugkomen, is volgens de NZa geen nieuwe verwijzing nodig van de huisarts. Daarnaast hebben verwijzingen in principe geen ‘houdbaarheidsdatum.’

   Dus tenzij de specialist heeft afgesloten en u terug heeft gestuurd naar de huisarts is geen nieuwe verwijzing nodig. Mocht er toch om gevraagd worden kunt u bijgaande toelichting meenemen naar de specialist.

   Verklaring geen nieuwe verwijzing

    

    

  • Waarom vraagt de assistente waarom ik een afspraak met de huisarts wil maken?

   Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

  • Medische gegevens uitwisselen?

   Indien u er geen bezwaar tegen heeft dat een uittreksel van uw medische gegevens ingezien kunnen worden door andere zorgverleners dan kunt u dit aangeven via een zogenaamd VZVZ toestemmingsformulier. Het ingevulde formulier kunt u bij ons aan de balie afgeven.  Onze voorkeur gaat uit dat u dit doet via uw DigiD. Zie hiervoor www.ikgeeftoestemming.nl 

   Meer informatie over dit onderwerp kunt u ook vinden op http://www.vzvz.nl/page/Home/Informatiepunt 

  • Wegens verhuizing naar een andere huisarts?

   Indien u onze praktijk wegens een verhuizing of andrere reden gaat verlaten dient u dit ons schriftelijk te bevestigen via een zogenaamd uitschrijfformulier. Na ontvangst van dit ingevulde formulier in onze praktijk zal uw dossier binnen 10 werkdagen naar uw nieuwe huisarts worden opgestuurd. 

   Let op!: Ieder gezinslid ouder dan 16 jaar dat mee verhuisd dient hiervoor een handtekening te zetten.

   Uw medisch dossier wordt in principe niet uitgeprint. Indien u dit wel wenst dan zijn hier administratiekosten aan verbonden.   

  • Rechten en plichten voor minderjarigen (12-16 jaar)

   Rechten en plichten voor minderjarigenKinderen van 12 jaar tot 16 jaar

    

   Inleiding

   Als uw kind in huisartsenpraktijk ’t Rak wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw  kind toe aan een arts of een andere  deskundige. Kinderen en jongeren worden in onze praktijk zo veel  mogelijk betrokken bij zaken die hen  aangaan. Net als volwassenen hebben kinderen en jongeren  patiëntenrechten.  Kinderen zijn minderjarig en staan onder gezag, meestal van hun ouders. Wat betekent dat? Heeft dat ook betekenis  voor hun rechten als patiënt? Mag een kind zonder medeweten van de ouders  naar de dokter? Mogen de ouders bij de behandeling van hun kind zijn?

    

   De Wet op de Geneeskundige  Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Patiëntenrechten van minderjarigen zijn ook vastgelegd in deze wet. De wet onderscheidt drie  leeftijdsgroepen:

   • kinderen tot 12 jaar • kinderen van 12 tot 16 jaar • jongeren vanaf 16 jaar.

   Voor iedere groep gelden aparte regels.  Hieronder wordt  een beschrijving gegeven van de belangrijkste patiëntenrechten  per leeftijdsgroep.

    

   Kinderen van 12 tot 16 jaar Kinderen van 12 tot 16 jaar hebben volgens de wet bij medische behandelingen of onderzoeken een belangrijke eigen stem. Als het gaat om een medische behandeling wordt hun  mening serieus genomen. Het gaat immers om beslissingen over hun eigen lichaam. Daarom kunnen zij alleen worde

   Recht op informatie Zowel het kind zelf als de ouders hebben recht op volledige informatie. De zorgverlener moet de informatie op zo’n manier geven dat het kind het kan begrijpen.  

   Toestemming voor behandeling Zowel het kind als de ouders moeten toestemming geven voor een behandeling. Als een van hen die toestemming weigert, mag in beginsel de behandeling niet plaatsvinden. De zorgverlener zal altijd proberen om allen op één lijn te krijgen. Overigens mag de zorgverlener in acute situaties waarin niet-behandelen gevaarlijk is voor het kind, wel zonder toestemming van  ouders en kind  behandelen. Wanneer kind en ouders met elkaar van mening verschillen, hangt het van het bevattingsvermogen van het kind af of zijn mening zwaarder wordt gewogen dan die van de ouders. Het is aan de zorgverlener om dit in te schatten. Voor deze bijzondere situaties gelden onderstaande bijzondere regels.  

    

   Het kind wil wel, de ouders niet

   Als een kind een bepaalde behandeling wil maar de ouders zijn het er niet mee eens, dan kan die behandeling in principe niet doorgaan. De toestemming van de ouders ontbreekt. Wellicht wil het kind de behandeling per se doorzetten. De zorgverlener kan dan besluiten om  toch de wens van het kind te volgen. Hij zal zich afvragen in hoeverre hij de behandeling direct moet uitvoeren.  Misschien kan hij die zonder schade uitstellen, totdat het kind zelfstandig mag beslissen en niet meer de toestemming van de ouders nodig heeft. Als een behandeling plaatsvindt waarvoor de ouders geen toestemming hebben gegeven, dan moeten zij wel betalen. Ouders hebben altijd de verplichting de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind te dragen.  

    

   Het kind wil wel en de ouders mogen het niet weten

   Als het kind niet wil dat zijn ouders worden geïnformeerd, kunnen de ouders ook niet hun toestemming geven voor de behandeling. Dan moet de zorgverlener besluiten of hij zal behandelen. Hij zal hem eerst proberen te overtuigen om zijn ouders er toch bij te betrekken. Wil het kind dat echt niet, dan moet de zorgverlener inschatten hoe goed het kind voor zichzelf kan beslissen. Vertrouwt hij het kind daarin, dan zal hij het behandelen zonder de ouders te informeren. Als de ouders niet mogen worden geïnformeerd, kunnen zij ook geen rekening krijgen. Het kind moet de betaling dan zelf regelen. Bijvoorbeeld  via zijn zorgverzekering. Niet altijd is dat mogelijk. Dan zal het kind de behandeling zelf moeten betalen, of met de arts een afbetaling moeten regelen.  

    

   Het kind wil niet, de ouders wel

   Als een kind een behandeling niet wil, kan niemand die afdwingen. Het maakt niet uit of de ouders de behandeling wel wensen. De zorgverlener mag niet behandelen. Hij moet er wel van overtuigd zijn dat het kind de gevolgen van zijn beslissing kan overzien. Wanneer de behandeling noodzakelijk is, zal de zorgverlener met het kind overleggen. Hij zal naar een mogelijkheid moeten zoeken die het kind wel accepteert.

    Aanwezigheid bij de behandeling De ouders mogen bij behandeling en onderzoek aanwezig zijn. Misschien vindt het kind dat niet prettig of voelt een zorgverlener aan dat het kind dat niet prettig zal vinden. Het kind kan vragen of de ouders weggaan of de zorgverlener kan het kind apart nemen.

   Inzage in het medisch dossier Zowel de ouders als het kind kunnen  inzage krijgen in het medisch dossier. Het kind kan bezwaar maken tegen inzage door de ouders. Wanneer de zorgverlener het kind in staat acht daarover te beslissen, zal hij de ouders geen inzage verlenen.  Het kind kan ook alleen om inzage in zijn dossier vragen. Ook dat zal de zorgverlener toestaan, als hij het kind verstandig genoeg vindt. Daarbij zal de leeftijd meespelen: hij zal het eerder aan een jongere van bijna zestien jaar toestaan dan aan een twaalfjarige. Is een behandeling of onderzoek zonder de toestemming van de ouders uitgevoerd, dan hebben de ouders alleen recht op informatie en inzage in het dossier als het kind hierin toestemt. Het kind kan willen dat zijn ouders niet worden geïnformeerd en dat hen niet om toestemming wordt gevraagd. De zorgverlener kan dan aan die wens gevolg geven als hij vindt dat het kind, letterlijk, oud en wijs genoeg is om hier zelf over te beslissen.

   Geheimhouding Omdat zowel de ouders als het kind hun toestemming moeten geven voor een behandeling, zijn zij beiden op de hoogte van de situatie van het kind. Een kind kan de zorgverlener verzoeken zijn ouders niet in te lichten. Wanneer de zorgverlener het kind in staat acht daarover een beslissing te nemen, zal hij dit verzoek respecteren.

    

   Samengevat

   • Zowel het kind als de ouders hebben er recht op te worden geïnformeerd. • Behalve de ouders moet ook het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Voor bijzondere situaties gelden bijzondere regels. • Het kind heeft recht op inzage in zijn medisch dossier. Het verlenen van inzage aan de ouders is niet toegestaan zonder de toestemming van het kind, zij het dat de zorgverlener rekening moet houden met de betrokkenheid van de ouders.

   En dan nog dit…

   Tot besluit brengen we graag nog de volgende onderwerpen onder uw aandacht.  

   Privacy

   De zorgverlener heeft op grond van de  Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst onder meer  de plicht om die gegevens over uw kind vast te leggen die nodig zijn voor een goede hulpverlening. Ten aanzien van deze gegevens bestaat een  geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat elke medewerker van huisartsenpraktijk ’t Rak (huisarts, poh, of assistente) die bij de behandeling van uw kind betrokken is, tot geheimhouding verplicht is over alle gegevens waarvan hij beroepshalve kennis neemt.

   Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan andere instanties zonder toestemming van u. 

  • Waarom geeft de huisarts geen medische verklaring?

   De KNMG ( Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) heeft de behandelend artsen geadviseerd geen medische verklaringen uit te geven. klik hier om het standpunt te lezen.